טופס 116 – תיאום מס

טופס 135 – טופס בקשה להחזר מס

טופס 119 – זיכוי בגין תואר אקדמי

טופס 1322 – נספח ג׳

טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה

טופס 161ד – קיבוע זכויות במס הכנסה

טופס 169ב׳ – אישור מסירת מידע

טופס 127 – תעודה רפואית

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

טופס 169א׳ – קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה

טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאים

סוף!